АКРЕДИТИРАНИ СЕРТИФИКАТИ

ПО ОСНОВНИ ISO СТАНДАРТИ

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2013
 • ISO 39001:2012

АКРЕДИТАЦИИ

Предоставяме сертификати с директна акредитация от националния орган на страната – NAB BAS.

При необходимост от сертификация по стандарти, за които БСА не предлага акредитации, предоставяме акредитирани сертификати в партньорство с водещи европейски сертификационни организации.

ДИРЕКТНА АКРЕДИТАЦИЯ

ОТ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ > ИА БСА

Сертификация на системи за управление под акредитацията на националния орган на Република България – ИА БСА.

КАК ДА СЕРТИФИЦИРАМЕ НАШАТА СИСТЕМА

ЗАЯВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Запознайте се с Правилата за сертификация на CSB;
 • Поискайте Оферта с технически и финансови параметри;
 • Потвърдете Офертата и Правилата за сертификация;
 • Подпишете Договора за провеждане на одити и сертификация на Системата.

ПЛАНИРАНЕ

 • Планираме сертификационния процес съгласно ISO 17021;
 • Съставяме Програма за одити за сертификационния цикъл;
 • Планираме конкретния одит с определяне на дати и компетентен екип;
 • Съгласуваме планираното със заинтересованите страни;

СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Провеждаме Предварителен одит на Вашата Система (при поискване);
 • Провеждаме двуетапен сертификационен одит;
 • Документираме резултатите от одита;
 • Вземаме сертификационно решение;
 • Издаваме Сертификат(и).

НАДЗОРНИ ОДИТИ

 • Провеждаме надзорени одити на Системата (на 12-тия и 24-тия месец след сертификацията);
 • Потвърждаваме валидността на издадените сертификати.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подписваме Договор за Ресертификация на Системата;
 • Потвърждавате планираните дати и екип за ресертификационния одит;
 • Провеждаме Ресертификационен одит на Системата;
 • Документираме резултатите от одита;
 • Вземаме сертификационно решение;
 • Издаваме Сертификат(и).

СЕРТИФИКАЦИЯ – ЦЕНИ

✅ провеждане на планираните одити на системата;
✅ акредитационни такси;
✅ командировъчни разходи на одиторските екипи;
✅ административни разходи по издаване на сертификат/и на български и английски език.
⛔ Оферираната цената не включва дейности, свързани с подготовка за сертификация на Вашата система - т.е. консултации по разработване и внедряване на документацията на системата, провеждане на вътрешни одити, съдействие при подготовка и провеждане на прегледи на системата от ръководството, закриване на констатирани несъответствия и др.
💶 По банкова сметка - 7 дни преди съответния одит.
💶 Договорената сума обхваща 3/три/ платежни етапа:
1️⃣ За сертификационен [ре-сертификационен] одит;
2️⃣ За първи надзорен одит [12 месеца след сертификация];
3️⃣ За втори надзорен одит [24 месеца след сертификация].

ЕТАПИ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

БИЗНЕСЪТ ВИ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

ОЦЕНЕТЕ НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ПОЗИТИВНОСТ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ДОБРИТЕ ОДИТОРСКИ ПРАКТИКИ